Author Archives: بابک فخریلوبابک فخریلو

اهمیت Cohort Analysis
Analytics

اهمیت Cohort Analysis

یکی از گزارش های مهم در Google analytics، Cohort Analysis است. این گزارش کمک می کند گروه های مختلف کاربران سایت را در طول زمان مورد بررسی قرار دهید. در...

0
آبان ۰۲, ۱۳۹۷
Page 1 of 3123

عضو خبرنامه ما شوید
و فیلم ها و مطالب آموزشی را زودتر از بقیه دریافت کنید

تکمیل عضویت
اطلاعات شما پیش ما محفوظ می ماند
عضو خبرنامه شوید و آخرین فیلم ها و پیشنهاد ها را زودتر از بقیه دریافت کنید.
تکمیل عضویت