نمودار های مدیریتی سنجش عملکرد یا KPI

بزرگترین مزیت و کارکرد سیستم های اطلاعاتی، داشتن گزارش ها و خروجی هایی است که بتواند عملکرد یک سازمان را در حوزه های مختلف، چه فروش، چه پشتیبانی و … نشان دهد، تا تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های لازم برای سازمان، با اطمینان و دقت بیشتری انجام شود.

افزونه های مربوط به سنجش کیفیت عملکرد KPI که ما بر روی داده های موجود در Dynamics CRM طراحی می کنیم، به شما کمک می کند تا نگاه جامع و راهبردی بر اطلاعات در گردش در نرم افزارداشته باشید و از طرفی بتوانید خروجی های مناسبی از این داده ها بدست بیاوررید.


نمودار سنجش کیفیت عملکرد
عضو خبرنامه ما شوید
و فیلم ها و مطالب آموزشی را زودتر از بقیه دریافت کنید

تکمیل عضویت
اطلاعات شما پیش ما محفوظ می ماند
عضو خبرنامه شوید و آخرین فیلم ها و پیشنهاد ها را زودتر از بقیه دریافت کنید.
تکمیل عضویت