ارسال قرارها و فعالیت ها به تقویم خودتان، همکاران یا مشتریان

این ابزار به شما کمک می کند تا فعالیت ها و قرارملاقات های خودتان، همکاران و پرسنل را به Google Calendar ارسال کنید تا هم به شما ایمیل تقویم را بفرستد هم Notification آن را روی گوشی موبایل خودتان داشته باشید.

علاوه بر آن می توانید جلسات با مشتریان تان را نیز به همین ترتیب تنظیم کنید تا نه شما و نه آنها هیچ قرار ملاقاتی را از  دست ندهید.


ارسال تقویم قرار google
عضو خبرنامه ما شوید
و فیلم ها و مطالب آموزشی را زودتر از بقیه دریافت کنید

تکمیل عضویت
اطلاعات شما پیش ما محفوظ می ماند
عضو خبرنامه شوید و آخرین فیلم ها و پیشنهاد ها را زودتر از بقیه دریافت کنید.
تکمیل عضویت